Wita­my Pań­stwa na naszej witry­nie internetowej.

Mamy nadzie­ję, że nowy wygląd stro­ny będzie dla Pań­stwa czy­tel­ny i przy­jem­ny w odbiorze.

Od 1950 roku nasz TAR­TAK świad­czy Pań­stwu zarów­no naj­wyż­szej jako­ści usłu­gi, jak i ofe­ru­je goto­we pro­duk­ty. Nasze doświad­cze­nie, ela­stycz­ność oraz sta­le uno­wo­cze­śnia­ny park maszy­no­wy pozwa­la nam speł­niać sta­le rosną­ce wyma­ga­nia ryn­ku. Potwier­dza to sta­le rosną­ca licz­ba zado­wo­lo­nych klien­tów oraz współ­pra­cu­ją­cych z nami firm.

Zapra­sza­my Pań­stwa do zapo­zna­nia się z naszą ofer­tą, któ­ra, w odpo­wie­dzi na Pań­stwa zapo­trze­bo­wa­nie, roz­sze­rzo­na zosta­ła o wyro­by z bla­chy fir­my Pruszyński.

Zachę­ca­my Pań­stwa do sko­rzy­sta­nia z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go. Bar­dzo chęt­nie  dora­dzi­my w wybo­rze odpo­wied­nie­go towa­ru oraz odpo­wie­my na inne zapytania.

TAR­TAK BARAŃSKI