Cer­ty­fi­kat — Tar­ci­ca igla­sta konstrukcyjna

Zrzut ekranu 2015-03-16 23.54.32

Cer­ty­fi­kat — Drew­no kon­struk­cyj­ne o prze­kro­ju prostokątnym

Wśród sze­ro­kie­go wachla­rza towa­rów i usług w naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo mię­dzy innymi:

  • więź­by dacho­we (według zamówienia)
  • deski, łaty, kra­wę­dzia­ki, podbitki
  • pły­ta OSB
  • impre­gna­ty do drewna
  • wytrzy­ma­ło­ścio­we sor­to­wa­nie tar­ci­cy kon­struk­cyj­nej (nr upraw­nie­nia N‑185)
  • w peł­ni auto­ma­tycz­na impregnacja
  • usłu­go­we prze­cie­ra­nie drewna

Na więź­bę zaku­pio­ną u nas w kom­ple­cie z bla­chą udzie­la­my PRO­MO­CYJ­NEJ CENY!!

TAR­TAK BARAŃSKI