Nasza stro­na uży­wa cia­ste­czek. Co to znaczy?

Pli­ki cookies

Nie zbie­ra­my w żaden spo­sób infor­ma­cji, któ­re samo­dziel­nie pozwa­la­ją na iden­ty­fi­ka­cję poszcze­gól­nych użyt­kow­ni­ków bez ich zgody.

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści Google Analytics

W celach ana­li­tycz­nych witry­na korzy­sta z usłu­gi Google Ana­ly­tics. Usłu­ga ta jest udo­stęp­nia­na przez Google, Inc. (“Google”). Google Ana­ly­tics uży­wa “cookies”, czy­li pli­ków tek­sto­wych umiesz­cza­nych na kom­pu­te­rze użyt­kow­ni­ka w celu umoż­li­wie­nia witry­nie prze­ana­li­zo­wa­nia spo­so­bu w jaki użyt­kow­ni­cy z niej korzy­sta­ją. Infor­ma­cje (zawie­ra­ją­ce rów­nież adres IP) gene­ro­wa­ne w ten spo­sób są prze­ka­zy­wa­ne spół­ce Google i prze­cho­wy­wa­ne przez nią na ser­we­rach w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Google korzy­sta z tych infor­ma­cji w celu oce­ny korzy­sta­nia z witry­ny przez użyt­kow­ni­ka, two­rze­nia rapor­tów doty­czą­cych ruchu na stro­nach dla ope­ra­to­rów witryn oraz świad­cze­nia innych usług zwią­za­nych z ruchem na witry­nach inter­ne­to­wych i korzy­sta­niem z internetu.

Google może rów­nież prze­ka­zy­wać te infor­ma­cje oso­bom trze­cim, jeże­li będzie zobo­wią­za­ne to uczy­nić na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa lub w przy­pad­ku, gdy oso­by te prze­twa­rza­ją takie infor­ma­cje w imie­niu Google. Google nie będzie łączy­ło adre­su IP użyt­kow­ni­ka z żad­ny­mi inny­mi dany­mi będą­cy­mi w jego posiadaniu.

Użyt­kow­nik może zre­zy­gno­wać z cookies wybie­ra­jąc odpo­wied­nie usta­wie­nia w prze­glą­dar­ce, jed­nak nale­ży pamię­tać, że w takim przy­pad­ku korzy­sta­nie z wszyst­kich funk­cji witry­ny może oka­zać się nie­moż­li­we. Korzy­sta­jąc z niniej­szej witry­ny inter­ne­to­wej użyt­kow­nik wyra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie przez Google doty­czą­cych go danych w spo­sób i w celach okre­ślo­nych powyżej.