Man 12.232 FL IL
Mar­ka: Mann
Typ: 12.232 FL LL
Rok pro­duk­cji: 1996 r.
Pojem­ność: 6.871 cm3
Moc: 230 KM
DMC: 11.500 kg
Kraj pocho­dze­nia: Wło­chy
Pierw­sza reje­stra­cja w Polsce: 2010 r.
Wymia­ry skrzy­ni ładunkowej:
 • dłu­gość: 8,14 m
 • sze­ro­kość: 2,55 m
 • wyso­kość od zie­mi: 95 cm
Prze­bieg opon:
 • przód: 30.000 km
 • tył: 10.000 km
Wypo­sa­że­nie:
 • tył — podusz­ki, przód — resor
 • weba­sto
 • skrzy­nia 8 bie­go­wa + połówki
 • dwa łóż­ka
 • zbior­nik pali­wa (ok. 250 litrów) zro­bio­ny z kwasówki
 • bocz­ne skrzyn­ki zro­bio­ne z kwasówki
 • radio
 • CB radio
Infor­ma­cje dodatkowe: Samo­chód goto­wy do jaz­dy bez żad­ne­go wkła­du finan­so­we­go.
Stan tech­nicz­ny bar­dzo dobry.
Samo­chód BAR­DZO MOC­NY — jeź­dził w tar­ta­ku robiąc rocz­nie ok. 10.000 km

TAR­TAK BARAŃSKI